Fotovoltaika pro bytové domy

 • Specializujeme se na technologii SolarEdge v kombinaci se systémem VICTRON
 • Působíme po celé ČR
 • Realizujeme fotovoltaiku na klíč včetně vyřízení dotace
 • Nabízíme konzultace a návrhy řešení pro každého klienta zdarma
FVE SVJ, bytový dům

Nejoblíbenější sestavy pro bytové domy

Fotovoltaiku navrhujeme s ohledem na efektivitu využití pro každou nemovitost.
Každou poptávku konfigurujeme samostatně s ohledem na Vaše specifické energetické potřeby.
FVE menší bytový dům

FVE do 50kWp

Příklad použití:

 • Menší domy nebo s omezením malé střechy
 • Vhodné pro komplikované střechy s překážkami
 • Ideál pro denní spotřeby elektrické energie
 • Energie se primárně spotřebuje přes den
 • Nadbytečná energie se prodáva do sítě
 • Prodaná energie se rozpočítává na spotřebu bytů

Ideální řešení pro:

 • Menší bytové domy, rychlá návratnost, instalace během 4 dnů. Není nutné vyřizovat stavební povolení a instalace je zpravidla možná již do 1 měsíce od objednání.
FVE velký bytový dům

FVE od 50kWp

Příklad použití:

 • Větší bytové domy s více bytovými jednotkami
 • Větší střechy bez omezení prostoru nebo stínění
 • Energie se primárně spotřebuje přes den
 • Nadbytečná energie se prodáva do sítě
 • Prodaná energie se rozpočítává na spotřebu bytů
 • Součástí instalace je stavební povolení

Ideální řešení pro:

 • Vetší bytové domy nebo domy, kde se instaluje více fotovoltaických elektráren hlavně z důvodu nutné samostatnosti na jednotlivé bytové vchody.

Často kladené otázky

Jak budou fungovat energetické komunity?

Díky nové vyhlášce energetického regulačního úřadu, která je platná od 1. ledna 2023, může SVJ energii vyrobenou z fotovoltaické elektrárny sdílet do jednotlivých bytových jednotek. V praxi to vypadá tak, že se vytvoří energetická komunita a každému bytu bude přiřazený procentuální podíl (tzv. alokační klíč) na fotovoltaické elektrárně. Tyto podíly si jednotlivé SVJ určí nejčastěji podle podílu jednotlivých bytů na společných prostorách, podle kterého vlastník platí do fondu oprav. Jedná se o komunitu, která vznikne neformálně pouze mezi elektroměry na základě vyplněné žádosti. Není to tedy žádný právní subjekt. Pro vznik energetické komunity jsou nutné takzvané “chytré elektroměry”, které dokáží měřit průběhově a započítávat výrobu fotovoltaické elektrárny oproti spotřebě bytových jednotek v intervalech po patnácti minutách. Vznik komunity je v podstatě jednoduchý administrativní úkon v podobě jednoho vyplněného formuláře. Formulář je již dostupný a je součástí nově navrhované vyhlášky EU. Fotovoltaická elktrárna se připojí na elektroměr pro společné prostory. Stávající elektroměr bude nahrazen za elektroměr čtyřkvadrantní. Například v bytovém domě se třemi vchody pravděpodobně existují tři samostatné elektroměry pro společné prostory – jeden elektroměr pro každý vchod. Vzniknou tedy tři samostatné fotovoltaické elektrárny a pokud se SVJ rozhodne založit energetickou komunitu, tak vzniknou tři samostatné energetické komunity – jedna komunita na jeden vchod.

Můžeme jako SVJ přetoky z FVE prodávat?

Energii z FVE, kterou nepotřebujete ani ve společných prostorách ani v rámci komunity budete prodávat do sítě. Nová vyhláška energetického regulačního úřadu řeší i takzvané výrobní EANy. Každá fotovoltaická elektrárna bude mít výrobní EAN, díky kterému si provozovatel FVE bude moci vybrat komu bude energii z FVE prodávat. Na trhu již v současné době existuje několik subjektů, které přetoky fotovoltaických elektráren vykupují buď za spotové ceny, nebo za smluvní fixní ceny. Jedná se například o firmu entri.cz nebo centropol. Díky FVE budete šetřit ve společných prostorách, jednotlivé byty budou mít úsporu díky energetické komunitě a dále budete mít příjem z prodeje přetoků do sítě.

Je pro nás výhodnější energii z fotovoltaické elektrárny spotřebovávat v komunitě nebo ji prodávat do sítě?

Díky výrobnímu EANu si budete moci vybrat komu přetoky z fotovoltaické elektrárny budete prodávat. V současné době se ceny silové elektřiny nacházejí na historických maximech – to znamená, že pro vás z ekonomického hlediska může být výhodnější elektřinu raději prodávat než spotřebovávat (zde je nutné ovšem uvažovat i zastropování cen elektrické energie, nedávno schválené naší vládou, které bude pravděpodobně platit i pro prodej energie z FVE). Pokud například vlastníci jednotlivých bytů mají výhodný tarif, který mají zafixovaný třeba i na několik let, tak prodej energie z FVE do sítě může být výhodnější než spotřeba v rámci komunity. Možná tedy nebude výhodné zakládat komunitu hned po spuštění fotovoltaické elektrárny. Vždy je tedy nutné posoudit situaci v každém společenství individuálně. V momentě, kdy pro vás bude výhodnější energii spotřebovávat v rámci komunity než ji prodávat do sítě, tak jednoduše založíte energetickou komunitu a energii z FVE budete v rámci této komunity sdílet a tak šetřit na spotřebě v jednotlivých bytech. Prodávat do sítě budete tedy pouze přetoky, to znamená pouze energii kterou nespotřebujete ani ve společných prostorách, ani v energetické komunitě.

Jak je to se zisky z prodeje přetoků z FVE?

SVJ nemůžete podnikat za účelem zisku, proto bude pravděpodobně nejvýhodnější zisky z prodeje rozdělovat mezi jednotlivé vlastníky. Účetní, která se stará o účetnictví vašeho SVJ zisky rozdělí mezi jednotlivé vlastníky podle toho, kdo má jaký podíl na fotovoltaické elektrárně. Příjmy do 30.000 Kč ročně na majitele budou osvobozeny od daně. Tuto položku nebude nutné uvádět do daňového přiznání.

V bytových domech nemusí být vždycky všechno úplně stoprocentně spravedlivé. Pokud tedy například majitel bytu nebude doma zrovna když fotovoltaická elektrárna bude vyrábět, tak se jeho podíl prodá do sítě. Získané peníze za tento podíl spolu s penězi za ostatní podíly se následně rozdělí mezi VŠECHNY vlastníky.

Skutečnost, že někdo prodal více přetoků než někdo jiný nebude bohužel možné zohlednit. Peníze získané prodejem přetoků nebude tedy možné úplně spravedlivě rozdělit, protože někdo prodal více přetoků, někdo zase méně, ale rozdělovat se budou peníze ze všech přetoků podle předem stanoveného procentuálního podílu na fotovoltaické elektrárně.

Může mi soused vzít můj podíl elektřiny z FVE?

Klienti se nás také často ptají, co se stane v případě, že byt bude prázdný a nebude v něm probíhat žádná spotřeba a jestli vedlejší byt kde bude probíhat spotřeba, nebude například brát elektřinu, která patří bytu ve kterém momentálně nikdo není. To znamená jestli sousedi „neukradnou“ podíl elektřiny z fotovoltaických elektrárny majiteli, který nebude doma.

K tomu docházet nebude, protože každá bytová jednotka bude mít nárok na svůj podíl energie, který bude vyjádřený předem stanoveným procentuálním podílem – takzvaným alokačním klíčem. Takže byt nebude moci spotřebovat více energie než bude jeho podíl. Jinými slovy, velikost podílu určuje maximum toho, kolik bude majitel z fotovoltaické elektrárny moci spotřebovat.

Jak se bude energie z FVE rozúčtovávat na jednotlivé bytové jednotky?

Rozúčtování pro jednotlivé bytové jednotky bude dělat distributor, který bude mít informace o tom, jaký má každá bytová jednotka procentuální podíl na energii z fotovoltaické elektrárny (tzv. alokační klíč), dále bude mít informace ze čtyřkvadrantního elektroměru pro společné prostory, na který bude fotovoltaická elektrárna připojena. Distributor tedy bude vědět, kolik energie v daný moment dům odebírá z fotovoltaické elektrárny a kolik energie dům odebírá ze sítě. Tyto údaje se započtou oproti spotřebám v jednotlivých bytech. Spotřeby v jednotlivých bytech budou měřit takzvané „chytré elektroměry“ s průběhovým měřením, které jsou nutné k tomu, aby komunitní sdílení fungovalo. Vyúčtování bude každá domácnost dostávat jednou za měsíc. Na vyúčtování bude vidět celková spotřeba elektrické energie bytu ponížená o energii z fotovoltaické elektrárny.

Aby rozúčtování fungovalo tímto způsobem, není nutné vypovídat současné smlouvy s distributory, není nutné zrušit odběrná místa pro jednotlivé byty a není nutné nahrazovat stávající fakturační elektroměry za elektroměry podružné. To je bezesporu veliká výhoda energetických komunit.

Je nutné vytvořit společné odběrné místo?

Komunitní sdílení je možné od 1. ledna 2023. Tedy již to nutné není a je jednoduché vytvořit v SVJ tzv. komunitní sdílení a vyhnout se komplikované elektro úpravě pro jedno společné odběrné místo.

SVJ - společné odběrné místo

Všem klientům doporučujeme jít cestou komunitního sdílení. Komunitu budete moci založit v podstatě kdykoliv. Nemusíte kvůli tomu vypovídat svého současného dodavatele a stávající fakturační elektroměry nadále zůstanou fakturačními, je nutné je nechat pouze vyměnit za elektroměry s průběhovým měřením. Když se majitel bytu rozhodne z nějakého důvodu vyměnit dodavatele, nikdo mu v tom nezabrání.

Proč nám nenabízíte bateriové úložiště?

Použití baterií není pro bytový dům tak vhodné, jako pro dům rodinný. Baterie je v bytovém domě mnohem více namáhána její životnost je poměrně dramaticky snížena. Náklady na pořízení bateriového úložiště jsou vysoké (je to nejdražší komponent v celé FVE) a to do značné míry prodlužuje návratnost celé investice.

Dotace nemotivuje sdružení vlastníků k pořízení bateriového úložiště tak, jak je tomu u rodinných domů – to znamená, že dotace na baterie je poměrně nižší než u rodinných domů. Je zde také nutno zvážit bezpečnostní hlediska a požárně bezpečnostní řešení. Pokud byste ovšem na bateriovém úložišti trvali, tak je umíme nabídnout a realizovat společně s FVE.

Když nedoporučujete ukládat přebytky do baterií a zároveň je ekonomicky výhodné si maximum energie spotřebovat pro vlastní spotřebu, máme i jiné možnosti jak energii ukládat?

Pokud jde o využití fotovoltaické elektrárny, tak se zde nabízí využití akumulace do předehřevu teplé užitkové vody. Celý princip je popsán na obrázku níže:

FVE - ukládání přebytků

Ohřev v bytových domech v některých případech probíhá ve společném bojleru nebo v akumulační nádrži, která se nachází v technických prostorách společenství a která se většinou ohřívá teplem z teplárny. Z technického hlediska je poměrně jednoduché ohřívat vodu v této akumulační nádrži energií získanou z FVE a tak ji efektivně ukládat. Ukládání energie z fotovoltaické elektrárny do ohřevu teplé užitné vody v bytovém domě je ideálním řešením. Pokud stávající infrastruktura není pro ohřev připravená, tedy pokud neexistují žádné centrální akumulační nádrže, je na místě o zřízení takové infrastruktury uvažovat, pokud samozřejmě existuje vhodný prostor pro umístění akumulačních nádrží. Ohřev teplé vody z fotovoltaické elektrárny je možné realizovat v podstatě kdykoliv nezávisle na realizaci samotné fotovoltaické elektrárny.

Můžeme přetoky z naší fotovoltaické elektrárny např. prodávat do vedlejšího domu?

Toto je zcela logická otázka a úvaha správným směrem. Od 1. ledna 2023 je možné zakládat energetické komunity POUZE pro jednotlivé vchody v bytových domech. Od poloviny roku 2024 by měla být připravena legislativa, která umožní zakládání širších komunit. To v praxi bude znamenat, že do komunity budete moci zahrnout například i sousední dům nebo školu ve vedlejší ulici. Bude tedy možné, že širší komunity budou vznikat v celých ulicích nebo v celé městské části a energie se tak bude moci efektivně sdílet napříč celou širší komunitou.

Je FVE pojištěná proti kroupám nebo zásahu bleskem?

Pokud jde o pojistku fotovoltaické elektrárny na bytovém domě, je nutné stávající pojistku přizpůsobit. Pojistná částka se tedy velice pravděpodobně navýší a bude nově zahrnovat i fotovoltaiku.